در این مقاله در مورد موادری چوناقدام پژوهیخاطر نشان می گردد که پس ازپایان کلاس همه ی معلمان گروه در جلسه مشترکی گردهم می آیند تا آنچه را که مشاهده کرده اند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند در این مرحله طرح درس و برنامه ی تهیه شده و نحوه ی اجرا آن در ارتباط با یکدیگر ارزیابی و از جوانب مختلف بررسی می شود .در این بررسیاقدام پژوهی،روش تدریس، شیوه ی اداره ی کلاس ، میزان یادگیری دانش آموزان، نحوه ی برانگیختن دانش آموزان وهرچه به کلاس درس مربوط می شود به دقت مطالعه می شود معلمان درتجزیه و تحلیل نحوه ی تدریس بااقدام پژوهی، راهبردهای گوناگون تهیه ی درس موثر (کارآمد) و نحوه ی اجرای سازنده ی آنرا نیز به بحث می گذارند.

دراقدام پژوهی،گفت وگوهای اندیشمندانه معلمان درباره برنامه های درسی ،مسائل(مشکلات)تدریس و یادگیری دانش آموزان مهم است.

برای غنی سازی یادگیری ،کسب مهارت های بازاندیشیاقدام پژوهی،خود ارزیابی و تولید و به کارگیری دانشی که ظرفیت و توانایی عمل اثر بخش را گسترش می دهد - دانش حرفه ای- و نیز ترویج رویکرد فرایند گرایی درسازمان های آموزشی مورد نیاز است.در مورداقدام پژوهیهمچنین باید توجه داشت که در پژوهش مشارکتی همه ی معلمان از یکدیگر می آموزند که چگونه در عین عمل،شایستگی های حرفه ای خودرا ارتقا بخشند

تدریس در کلاس درس به صورت پژوهش مشارکتی

درفراینددرس پژوهیدرکلاس درس به عنوان اساسی ترین برنامه آموزش حین خدمت معلمان در مدرسه آنان فرصت هایی را به دست می آورندتا با یکدیگرکارکنند .از رفتارآموزشی یکدیگرارزیابی گروهی داشته باشند شیوه ی کارگروهی را بهتر تمرین کنندبه تبادل دیدگاههای خود بپردازند و از یکدیگر بیاموزند. در فرایند درس پژوهی معلمان درکلاس درس،پس ازبحث گروهی،موضوع موردپژوهش راانتخاب می کنند ،طرح درس مربوط آنرابه صورت مشارکتی ودرگروه تهیه می کنندوبه شیوه ی مشارکتی به ارزیابی دقیق فعالیت های آموزشی انجام شده در زمینه ی موضوع مورد نظر می پردازند.

دردرس پژوهی،معلمان برای فعالیت های گروهی خود در حل مساله مدرسه و براساس نیازهای حرفه ای خویش فرصت های گران بهایی پیدا می کنند. دردرس پژوهیمعلمان امکان مبادله ی تجربه های خود راپیدا می کنند ومی توانند مشکلات آموزشی( پرورشی) مدرسه را در یک فرایند مشارکتی مورد مطالعه قرار دهند. درس پژوهی بر پرورش حرفه ای معلمان در کلاس درس متمرکز شده است ،ایجاد زمینه هایی برای یادگیری معلمان ازیکدیگر،چالش ارتباط میان معلم و دانش آموزان و آموختن معلمان در مشارکت فعال در مباحث حرفه ای مورد تاکیدقرار گرفته است.در این روش معلمان یادگیرنده تلقی می شوندو در کلاس ومدرسه ی خود امکان بهسازی و توسعه مواد آموزشی را می یابند.

گزارش های مستند شده و پیشنهاد ارزشیابی

درگزارش تخصصی، معلمان می کوشند علائق نیازهای متفاوت دانش آموزان را درخصوص موفقیت های تحصیلی شان درک کنند و به عنوان یک پژوهشگردرکلاس درس ودرزمینه ی روابط میان معلم و دانش آموز ، اتفاقات کلاس درس ،ارزیابی فرایند آموزش و یادگیری شناخت بیشتر دانش آموزو علایق آنهابه درک بیشتری برسند و به نگارشگزارش تخصصیدر این رابطه بپردازند .معلمان درگزارش تخصصیبه سازماندهی آنچه باید آموزش دهند می پردازند به آنچه باید بیاموزند،نیز توجه و برنامه های لازم آنرا تهیه می کنند.به علاوه مسئولیت مستقیم ارزشیابی میزان موفقیت دانش آموزان،کیفیت آموزشی خودراهم درگزارش تخصصیبرعهده می گیرند.به این ترتیب معلم امکان می یابدآنچه راکه باید بیاموزدو آموزش دهدارزیابی کند،این" خود ارزیابی" توانایی های او را در بهبود فرایند آموزش ، یادگیری و تدریس و نگارشگزارش تخصصیتا حدود زیادی بالا می برد.

بانک فایل پژوهشی معلمان اقدام به تهیه و تنظیم صدها نمونه اقدام پژوهی گزارش تخصصی و درس پژوهی برای شما عزیزان نموده است.شما عزیزان میتوانید از این سایت برای دانلود فایل های ذکر شده استفاده نمایید.

منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان

مناسب ترین زمان خرید بلیط هواپیما کدام است ؟

انتخاب رشته تخصصی در موسسه موفقیت

لابراتوار چاپ عکس نورقائم

ی ,معلمان ,های ,درس ,دانش ,کلاس ,حرفه ای ,دانش آموزان ,کلاس درس ,نحوه ی ,می کنند ,فایل پژوهشی معلمان

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

khaneloox محسنیون ۱۱۰ مسیحای جوانمرد خودم و نوشته هام حرف دل رمان تاریک گل زیبا ( جامع ترین سایت گل و گیاه در مشهد ، خراسان رضوی ) دوربین مداربسته و سیستم های امنیتی در شیراز و جنوب کشور کتابخانه ملاحسینقلی شوندی Rogg